Przewiń do treści

Polityka prywatności

 1. Co opisuje niniejsza Polityka?

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") reguluje przetwarzanie danych osobowych przez Herkules S.A. („Spółka”, „Herkules”, „my”)
podczas interakcji z nami 
oraz podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej www.herkules-polska.pl („Serwis”) .

Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę, a w szczególności:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne, czy Polityka dotyczy także przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś osobą odwiedzającą Serwis, tj. dokonujesz wizyty Serwisu lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • jesteś Kontrahentem, tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi, korzystasz z naszych usług lub współpracujesz z nami przy realizacji wspólnych przedsięwzięć;
 • jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, tj. reprezentujesz podmiot dostarczający nam jakiekolwiek produkty lub usługi, korzystający z naszych usług lub współpracujący z nami przy realizacji wspólnych przedsięwzięć;
 • jesteś Kandydatem do pracy, tj. uczestniczysz w prowadzonym przez nas procesie rekrutacji lub wysyłasz nam swoje dokumenty aplikacyjne na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000261094, NIP: 9512032166, REGON: 017433674.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na adres e-mail sekretariat@herkules-polska.pl.

W celu zwiększenia ochrony danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z naszym IOD możesz kontaktować się pod adresem e-mail: iod@herkules-polska.pl.

3. Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą Serwis zbieramy informacje zebrane podczas korzystania z Serwisu, w trakcie rozmów, podczas wymiany e-maili, w przypadku wypełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego.Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

Jeżeli jesteś Kontrahentem zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w formularzach wypełnionych przez Ciebie w Serwisie, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w formularzach wypełnionych przez Ciebie w Serwisie. w trakcie rozmów, wymiany e-maili. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy zbieramy informacje przekazane nam w twoim CV bądź innym dokumencie aplikacyjnym w ramach procesu rekrutacji. Mogą to być w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane osobowe, które przekażesz nam z własnej inicjatywy. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym z art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować wobec Ciebie jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą Serwis, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. dla zapewnienia bezpieczeństwa, prowadzenia Serwisu, dostosowania funkcjonalności Serwisu do potrzeb użytkowników, w celu kontaktu w odpowiedzi na Twoje pytania, prośby, uwagi, dla obsługi Twojego zgłoszenia kierowanego za pomocą formularza kontaktowego lub innymi drogami, dla celów raportowych, wewnętrznych celów administracyjnych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Jeżeli jesteś Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w zakresie rozliczania należności podatkowych i przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z prowadzeniem działalności, Serwisu, utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi.

Jeżeli jesteśKandydatem do pracy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a), a dane szczególnej kategorii, jeżeli z własnej inicjatywy nam je przekazałeś (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce jako pracodawcy i odpowiadających im uprawnień osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Komu udostępniamy Twoje dane

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in. (tzw. „procesorom”);
 3. podmiotom z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Herkules.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby ich przekazanie miało podstawę prawną i obejmowało jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych, w jakim dane są udostępniane.

Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w punkcie 4, dane mogą być przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym przypadku przekazania Twoich danych poza terytorium EOG zapewnimy najwyższy poziom bezpieczeństwa.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą Serwis, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów związanych z prowadzeniem Serwisu.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Jeżeli jesteś Kandydatem przechowujemy Twoje dane do zakończenia procesu rekrutacji, a dłużej wyłącznie, jeśli wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów.

7. Jakie prawa Ci przysługują

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem - np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail: iod@herkules-polska.pl

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Ciebie

Podanie Twoich danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą, uniemożliwi zawarcie umowy, jeżeli jesteś jej stroną, lub uniemożliwi zrealizowanie na Twoją rzecz usługi.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej tego podmiotu).

 

POLITYKA KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I Z PLIKÓW COOKIE

Korzystamy z plików cookie i innych technologii monitorujących, aby: (i) poszerzyć swoją wiedzę o tym, jak użytkownicy („Użytkownicy”) korzystają z naszej witryny internetowej www.herkules-polska.pl(„Strona Internetowa”) oraz (ii) poprawić jakość Twojego doświadczenia wynikającego z interakcji z nami w sieci. Niniejsza Polityka korzystania ze Strony Internetowej i plików cookie zawiera informacje o stosowanych przez nas technologiach i ich obsłudze.

        1.  Pliki cookie: Definicja

Plik „cookie” jest plikiem tekstowym, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem, aby zidentyfikować przeglądarkę odwiedzającego bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator. 

        2.  Jak korzystamy z plików cookie

W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty (takie jak sieci reklamowe) mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie.

Korzystamy z plików cookies w różnych celach. Przykładowo prowadzimy monitoring łącznej liczby odwiedzających naszą Stronę Internetową – na zasadach anonimowych i zagregowanych. Możemy także stosować pliki cookie, aby móc Cię zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na Stronie Internetowej oraz w celu personalizacji Strony Internetowej zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe.

Pliki cookie mogą mieć charakter trwały (tj. pliki pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu aż do czasu, gdy je wykasujesz) lub sesyjny (tj. pliki pozostają wyłącznie do czasu zamknięcia przeglądarki).

Nasza Strona Internetowa korzysta w szczególności z następujących rodzajów plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie. To pliki niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia dostępności funkcjonalności, o które wyraźnie prosisz. Możemy korzystać z plików cookie w celu zapobiegania nadużyciom, poprawy bezpieczeństwa, administracji systemem. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, których wykorzystanie jest niezbędne.
 • Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności. Pliki cookie możemy wykorzystywać w celu oceny wydajności naszej Strony Internetowej, w tym w ramach działań analitycznych mających na celu podniesienie jakości treści oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej.


        3.  Ustawienia i usuwanie plików cookie 

W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookie lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz o tym poinformowany/poinformowana.

Pamiętaj jednak, że całkowite zablokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszej Strony Internetowej.

Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/, która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce lub urządzeniu, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookie. Informacje na temat usuwania plików cookie z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Możesz także zrezygnować z otrzymywania plików cookie.

Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność Strony Internetowej.

         4.  Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę Internetową i wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 

Polityka Cookie (Cookie Policy)

Data: 05-lip-2023

 
Czym są pliki cookie?
 
Jak używamy plików cookie?
 
Rodzaje plików cookie, których używamy:
 
Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie:
Ustawienia plików cookie

Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając powyższy przycisk. Pozwoli Ci to powrócić do banera zgody na pliki cookie i zmienić preferencje lub wycofać zgodę natychmiast. Ponadto różne przeglądarki internetowe oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy, które opisują, jak zarządzać i usuwać pliki cookie z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy dotyczącej Twojej przeglądarki.

Więcej informacji o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners