Władze Spółki

Władze Herkules S.A. to: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Herkules S.A. składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa/ów Zarządu.
Prezes, Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu powoływani oraz odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający z Prokurentem.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu Członków, powoływanych oraz odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Rad Nadzorcza Wybiera ze swojego składu Przewodniczącego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Poniżej prezentujemy sylwetki poszczególnych Członków Zarządu Herkules S.A., krótki rys biograficzny oraz skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, a także aktualny skład osobowy Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej Spółki.

 

ZARZĄD RADA NADZORCZA