Gastel Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Annopol 5) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259201, posiadająca NIP: 5242561880 oraz REGON: 140368349.

Herkules S.A. posiada 7 900 udziałów spółki Gastel Hotele Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 950 000,00 zł, co stanowi 98,75% w kapitale zakładowym spółki Gastel Hotele Sp. z o.o.  

 

Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie (ul. Dworcowa 30A) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441812, posiadająca NIP: 5911693890 oraz REGON: 221795310.

Herkules S.A. posiada 12 566 000 akcji spółki Gastel Prefabrykacja S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 12 566 000,00 zł, co stanowi 100% w kapitale zakładowym spółki Gastel Prefabrykacja S.A.

 

Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Annopol 5) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572360, posiadająca NIP: 5213704816 oraz REGON: 362407416.

Herkules S.A. posiada 100 udziałów spółki Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł, co stanowi 100% w kapitale zakładowym Herkules Infrastruktura Sp. z o.o.

 

Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (pl. Kaszubski 8/505) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400738, posiadająca NIP: 5851443987 oraz REGON: 220689876.

Herkules S.A. posiada 743 535 akcji spółki Viatron S.A. w restrukturyzacji o wartości nominalnej 1,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej 743 535,00 zł, co stanowi co stanowi 65,15% w kapitale zakładowym Viatron S.A. w restrukturyzacji.

Spółka Viatron S.A. w restrukturyzacji jest notowana w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Spółka Viatron S.A. w restrukturyzacji nie podlega konsolidacji Herkules S.A.