Akcjonariat

Kapitał zakładowy Herkules S.A. wynosi 68 238 210,00 zł. (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) i dzieli się na 34 119 105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) nieuprzywilejowanych akcji serii A  o wartości nominalnej 2,00 zł każda, uprawniających do 34 119 105 (trzydziestu czterech milionów stu dziewiętnastu tysięcy sto pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU HERKULES S.A.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w liczbie głosów

VALUE FIZ Subfundusz 1

11 255 942

32,99%

11 255 942

32,99%

Willet  Sp. z o.o.

4 223 531

12,38%

4 223 531

12,38%

Pozostali

18 639 632

54,63%

18 639 632

54,63%

razem liczba akcji /głosów w kapitale zakładowym

34 119 105

100,00%

34 119 105

100,00%