Herkules S.A. 
dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
realizuje Projekt
„Dotacja na kapitał obrotowy dla Herkules Spółka Akcyjna” 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy

 

  • Cel projektu: Wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
  • Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja
  • Wartość projektu: 377 638,23 zł (100% kosztów kwalifikowanych)
  • Czas realizacji projektu: sierpień – październik 2020