Okresy zamknięte

W roku 2021 okresy zamknięte, związane z publikacją raportów okresowych Herkules S.A., będą występowały w następujących terminach:

 

  • od 30 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za rok obrotowy 2020,
  • od 28 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r.  – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.,
  • od 31 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu półrocznego za I półrocze roku 2021,
  • od 30 października 2021 r. do 29 listopada 2021 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR1 obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. „(…) osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego (…)”.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, że okresem zamkniętym w którym obowiązują wyżej wymienione ograniczenia jest również okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną (mającą dostęp do informacji poufnych) informacji poufnej, dotyczącej Spółki, do dnia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości. Zgodnie z Rozporządzeniem MAR zakazane jest w szczególności:

 

  • wykorzystanie informacji poufnych,
  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE