Walne zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy szereg spraw określonych szczegółowo w Statucie Herkules S.A. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Herkules S.A. i wykonywania prawa głosu określa „Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A”. Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego otwarcia i przebiegu obrad.

W naszej sekcji Walne Zgromadzenia udostępniliśmy dla Państwa treść Ogłoszeń o zwołaniu WZA, Projekty uchwał oraz podjęte uchwały, treść ewentualnych sprzeciwów wniesionych do podjętych uchwał, wzory pełnomocnictw a także uchwały RN.

Komunikacja elektroniczna w sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: zmiany.wza@herkules-polska.pl oraz pelnomocnictwo.wza@herkules-polska.pl.