Kalendarium

Nasze Kalendarium zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach, datach walnych zgromadzeń oraz datach najistotniejszych zdarzeń dotyczących firmy.

 

OKRESY ZAMKNIETE

2017 Wrzesień

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Dzień wypłaty dywidendy.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy.